image

Környezetvédelmi megbízotti szolgáltatásaink

Az utóbbi évtizedek alatt nagyon sok törvény, miniszteri rendelet, előírás született annak érdekében, hogy környezetünk állapotát megfelelő szinten tartsuk. A rendkívüli mértékben megnövekedett jogi szabályozás célja, hogy megelőzzük a környezetünk károsodását előidéző folyamatok bekövetkeztét, valamint folyamatosan korszerűsítsék a vállalkozások tevékenységüket, eszközeiket. Mára a vállalkozások nagyrésze elért arra a szintre, hogy működésük során egyre nagyobb szerepet kap a környezetvédelem. A környezetvédelmi jogszabályoknak, előírásoknak való maximális megfelelés érdekében nagyon fontos szerepe van a vállalat által alkalmazott vagy megbízott környezetvédelmi szakembernek. Bizonyos környezethasználati tevékenység esetében jogszabályi előírások is megkövetelik a környezetvédelmi megbízott alkalmazását [93/1996. (VII. 4.) Korm. rendelet]. Ezen tevékenység végzésében kívánunk az Ön rendelkezésére állni.

Környezetvédelmi megbízottként az alábbi tevékenységeket látjuk el:
 • A vállalkozás profiljának és tevékenységének teljes megismerése környezetvédelmi szempontból
 • A vállalkozás környezetvédelmi profiljának kialakítása
 • Környezetvédelmi jogszabályoknak való megfelelés felmérése, hiányosságok esetén javaslatok és ütemterv elkészítése
 • Kapcsolattartás a területileg illetékes hatóságokkal
 • Jogszabályok figyelése, tevékenységhez szükséges jogszabályok naprakész követése
 • Környezetközpontú Irányítási Rendszer esetén KIR vezetői feladatok ellátása
 • Környezetvédelmi oktatások megszervezése, megtartása
 • Javaslattétel környezetvédelmet érintő fejlesztések, új tevékenységek bevezetése estén
 • Nyilvántartó rendszerek kidolgozása
 • Veszélyes és nem veszélyes hulladékok elszállításának megszervezése, koordinálása
 • Hulladék gyűjtési rendszer kialakítása, a működéshez szükséges szabályzatok elkészítése, a szabályzat és a gyűjtési rendszer megismertetése az érintettekkel
 • Adatszolgáltatások elkészítése, határidőre történő eljuttatása
 • Hulladékmérleg elkészítése
 • Környezeti kockázat esetén iránymutatás és javaslattétel a szükséges lépések megtételére, ütemezésére
 • Környezetvédelmi SWOT analízis elkészítése
 • Rendszeres környezetvédelmi átvizsgálások elvégzése
 • Befogadói nyilatkozatok elkészítése
 • Tevékenységgel kapcsolatos környezetvédelmi engedélykérelmek elkészítése
 • Felkészítés környezetvédelmi szemlére
 • Környezetvédelmi ellenőrzéseken való részvétel
 • Költség-hatékony hulladékhasznosítási lehetőségek felmérése, alternatívák felvázolása
 • Szabályzatok, engedélyek, utasítások időszakos felülvizsgálata


Környezetközpontú irányítási rendszerrel (KIR - ISO 14001) kapcsolatos szolgáltatásaink

A Környezetközpontú Irányításai rendszer egy olyan önkéntesen vállalt rendszer, aminek bevezetése és működtetése elősegíti a jogszabályoknak való teljese megfelelést és a környezeti teljesítmény javulását. A KIR működtetése olyan vállalkozásoknak ajánlott, akik elkötelezettek a környezetvédelem irányában és teljes mértékű kontroll alatt szeretnék tartani a környezetvédelmi jogi szabályozásnak való megfelelésüket. Cégünk mindegyik munkatársa rendelkezik a TÜV Rheinland által kibocsátott Környezetirányítási vezető szakképesítéssel.

Szakembereink állnak az Önök rendelkezésére a Környezetközpontú Irányítási Rendszer bevezetése és működtetése terén, mely az alábbi feladatokat foglalja magába:
 • Környezetközpontú Irányítási Rendszer (KIR) bevezetése, működtetése
 • Környezetvédelmi állapotértékelés elvégzése az aktuális jogszabályi előírásoknak és a cég belső szabályozásának figyelembevételével
 • Környezetvédelmi célok, környezeti politika, fejlesztési lehetőségek, programok meghatározása
 • Szabályozások, szabályzatok, utasítások és a KIR rendszerhez szükséges dokumentumok kidolgozása, meglétük esetén megfelelőségük folyamatos ellenőrzése
 • Környezetvédelmi oktatások megtartása
 • Havária tervek és intézkedési utasítások kidolgozása, bevezetése környezeti vészhelyzet esetére
 • Belső audit lefolytatása
 • Vezetőségi átvizsgálás lefolytatása
 • KIR vezetői megbízotti tevékenységek ellátása
 • ISO 14001 auditokra történő felkészítés, auditokon való részvétel


Egyéb tevékenységeink, szolgáltatásaink

 • Környezetvédelmi és más hatósági engedélyeztetés, tervezés
  • Nem veszélyes hulladék kezelési engedélyek (gyűjtés, begyűjtés, szállítás, szállítással történő begyűjtés, előkezelés, kezelés, ártalmatlanítás, tárolás, hasznosítás)
  • Veszélyes hulladék kezelési engedélyek (gyűjtés, begyűjtés, szállítás, szállítással történő begyűjtés, előkezelés, kezelés, ártalmatlanítás, tárolás, hasznosítás)
  • Egységes környezethasználati (IPPC) engedélyeztetés
  • Környezeti Hatásvizsgálat (KHV)
  • Egységes Környezetvédelmi Engedély (EKE)
  • Helyhez kötött légszennyező pontforrás engedélyeztetése
  • Veszélyes vegyi anyag bejelentés

 • Környezetvédelmi megbízotti feladatok ellátása


 • Környezetvédelemmel kapcsolatos adatszolgáltatások elkészítése
  • Éves és negyedéves hulladékbevallások hulladéktermelőknek, hulladékkezelőknek (HIR)
  • Határon túli hulladékszállítás adatszolgáltatási kötelezettségének teljesítése
  • Levegőtisztaság-védelmi alapbejelentés (LAL)
  • Légszennyezés mértéke éves jelentés (LM)
  • Ózonréteget károsító anyagokra vonatkozó adatszolgáltatás (LAL/FL)
  • Motorbenzin tároló tartályokkal kapcsolatos bejelentés
  • Felszíni vizek terheléséről szóló adatszolgáltatás (VAL, VÉL)
  • Monitoring adatokról szóló adatszolgáltatás (FAVI-MIR)
  • Felszín alatti vizekkel kapcsolatos alap- és éves jelentések elkészítése (FAVI-ENG és FAVI-ENG-ÉJ)
  • Vízkészletjárulékkal kapcsolatos adatszolgáltatások elvégzése
  • Vizek mezőgazdasági eredetű nitrátszennyezéssel szembeni védelméhez szükséges bevallás elkészítése

 • Környezetvédelmi szákértés, szaktanácsadás
  • Veszélyes hulladék üzemi vagy munkahelyi szabályzat készítése
  • Hulladékgyűjtési rendszer kialakítása
  • Hulladékgazdálkodási szabályzat készítése, gyakorlatban történő bevezetése, dolgozók felkészítése
  • Jogszabálynak megfelelő hulladékgyűjtési rendszer kialakítása
  • Hulladék elszállítás koordinálása
  • Költség-hatékony hulladékhasznosítási lehetőségek felmérése
  • Hulladékmérleg készítése
  • Befogadói nyilatkozatok elkészítése
  • Üzemanyag tároló tartályok megszüntetésének bejelentése
  • Környezeti alapnyilvántartásba vétel, környezeti azonosítók igénylése (KÜJ, KTJ, EHKTJ, THKTJ)
  • Környezeti zaj határérték megállapítása, hatásterület meghatározása
  • Környezetvédelmi szemlére való felkészítés
  • Befogadói nyilatkozatok elkészítése

 • Integrált mérnöki feladatok
  • Vízjogi engedélyezési eljárások lefolytatása (öntözéshez, vízellátáshoz, szennyvízelhelyezés)
  • Szennyvíz kibocsátási engedély kérelem
  • Vízkárelhárítás
  • Monitoring rendszerek tervezése
  • Mezőgazdasági eredetű hulladékok agronómiai hasznosítása
  • Munkavédelem
  • Tűzvédelem
  • Villámvédelem
  • Kémiai kockázatértékelés
  • Mintavételezés, laborvizsgálatok
  • Környezeti zajmérés
  • Munkahelyi zajmérés

 • Telepengedély, működési engedély
  • Telepengedélyezési dokumentációk elkészítése
  • Bejelentés kötelezett tevékenység dokumentációjának elkészítése
  • Működési engedélyeztetési eljárás lefolytatása

 • Építési tervdokumentációk környezetvédelmi szakfejezetének elkészítése
  • Használatbavételi engedély környezetvédelmi tervfejezete
  • Építési engedély környezetvédelmi tervfejezete
  • Továbbépítési engedély környezetvédelmi tervfejezete
  • Építési-bontási tervlap elkészítése

 • Oktatások megszervezése és tartása
  • Országos Képzési Jegyzékben (OKJ) szereplő tanfolyamok szervezése
  • OKJ-s tanfolyamon való oktatás, vizsgáztatás
  • Együttműködés a helyi Képzési Központok munkájával

 • Hulladékgazdálkodási tervek készítése és felülvizsgálata
  • Egyedi hulladékgazdálkodási terv elkészítése, felülvizsgálata
  • Helyi hulladékgazdálkodási terv elkészítése, felülvizsgálata
  • Megyei hulladékgazdálkodási terv elkészítése, felülvizsgálata

 • Környezeti állapotfelmérés


 • Fémhulladék kereskedelmi engedély (VPOP - fémtörvény)